Pire limanındaki Husi etkisini kontrol altına almak

Öùôïãñáößá ðïõ äüèçêå óÞìåñá óôç äçìïóéüôçôá êáé åéêïíßæåé ôïõò ÷þñïõò áðïèÞêåõóçò êïíôÝúíåñ êáèþò êáé ôá óçìåßá öüñôùóçò ôùí ðëïßùí óôéò ðñïâëÞôåò 2 êáé 3 ôçò åôáéñåßáò PCT ôçò COSCO óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ÐáñáóêåõÞ 24 Áõãïýóôïõ 2018. Ï ãåíéêüò äéåõèõíôÞò ôçò PCT COSCO Zhang Anming îåíÜãçóå ôïí ðñüåäñï - ãåíéêü äéåõèõíôÞ ôïõ ÁÐÅ ÌÐÅ Ìé÷Üëç Øýëï óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò PCT COSCO óôïí ÐåéñáéÜ, ÄåõôÝñá 27 Áõãïýóôïõ 2018. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Derecelendirme kuruluşu DBRS Morningstar, Pire limanının şu ana kadar Kızıldeniz saldırılarının etkisini atlattığını, ancak bunu daha uzun süre yapamayacağı konusunda uyarıyor; zira limanın %30’luk bir azalmayla önemli bir darbe alması bekleniyor. Konteyner taşımacılığı devlerinin durması veya rota değiştirmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde kargolarda artış yaşanacak.

Ajans, Kuzey Avrupa’daki olumsuz kış hava koşullarının ve mevcut Kızıldeniz krizinin, Avrupa genelindeki konteyner limanlarının operasyonları üzerinde geçici olarak olumsuz etki yaratacağını belirtiyor.

Kızıldeniz krizinin, hacimlerin geçici olarak azalmasıyla Doğu ve Güney Akdeniz limanları üzerinde daha büyük bir etki yaratması beklenirken, Kuzey Avrupa’daki ana uğrak limanlarının sınırlı bir etki yaşaması ve gecikmeler nedeniyle kapasite üzerinde kademeli bir baskı görülmesi bekleniyor. en uzun yolculukları getirin.

Rotterdam limanı veya Antwerp limanı gibi nihai varış noktası olan ana limanların daha fazla korunan hacimlere ve dolayısıyla daha istikrarlı nakit akışlarına sahip olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’deki gibi ana limanlara giden yolda mola veren ve coğrafi olarak rota değişikliğinden daha fazla etkilenen ikincil limanların hacimlerinde bazı geçici azalmalar yaşanması bekleniyor. Ajans, en büyük riskin Cenova ve Gioia Tauro gibi İtalyan limanlarında olduğunu tespit ediyor.

Avrupa’nın beşinci büyük konteyner limanı olan Pire ile ilgili olarak DBRS, konteyner hacimlerinin şu ana kadar oldukça istikrarlı olduğuna ve Husi saldırılarının neden olduğu aksaklıklardan çok az etkilendiğine dikkat çekiyor. Ancak yakın vadede yüklerin yaklaşık %30 veya daha fazla düşmesi bekleniyor. Açıklamada, “Özellikle Asya ve Ortadoğu’dan gemiler Avrupa’ya gelmeye başladığında durumu izlemeye devam edeceğiz” denildi.

DBRS, birçok büyük konteyner nakliyecisinin (CMA CGM, Cosco Shipping Lines, Evergreen Line ve Orient Overseas) Asya’dan aynı zamanda Kuzey Avrupa için bir ara istasyon olan Pire’ye olan güzergahlarını durdurmaya karar verdiğini açıkladı. Maersk ve diğer konteyner taşımacılığı şirketleri Ümit Burnu’na rota değiştirerek Doğu ve Orta Akdeniz’e girmiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir