Avrupa Ombudsmanı Frontex’i soruşturuyor

ÍÁÕÁÃÉÏ ÐÕËÏÓ - ÌÅÔÁÖÏÑÁ ÔÑÁÕÌÁÔÉÙÍ ÓÔÇÍ ÊÁËÁÌÁÔÁ «Êüêêéíï» ÷ôõðÜåé ç áãùíßá ãéá ôïõò ìåôáíÜóôåò ðïõ áãíïïýíôáé óôçí Ðýëï ìåôÜ ôçí áíáôñïðÞ êáé ôç âýèéóç ôïõ áëéåõôéêïý óêÜöïõò ôï ðñùß ôçò ÔåôÜñôçò. ¸ùò ôþñá Ý÷ïõí äéáóùèåß 104 ìåôáíÜóôåò, áëëÜ õðÜñ÷ïõí öüâïé ãéá äåêÜäåò íåêñïýò, êáèþò óýìöùíá ìå ìáñôõñßåò, åðÝâáéíáí ðåñßðïõ 500 Üôïìá óôï óêÜöïò. Ðëçñïöïñßåò áíáöÝñïõí üôé Ý÷ïõí åíôïðéóôåß Þäç 17 íåêñïß. Óôï ìåôáîý óõíå÷ßæåôáé ç åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò ìåôáíáóôþí áðü ôï Ëéìåíéêü Óþìá. Ïé äéáóùèÝíôåò ìåôáöÝñïíôáé óôçí ÊáëáìÜôá. µÅõñåßá åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áëëïäáðþí âñßóêåôáé óå åîÝëéîç, óå äéåèíÞ ýäáôá óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ 47 í.ì. íïôéïäõôéêÜ Ðýëïõ, õðü ôï óõíôïíéóìü ôïõ Åíéáßïõ ÊÝíôñïõ Óõíôïíéóìïý ¸ñåõíáò êáé ÄéÜóùóçò Ë.Ó.-ÅË.ÁÊÔ.

Avrupa Ombudsmanı Emily O’Reilly Çarşamba günü, yüzlerce kişinin kıyı açıklarında uluslararası sularda boğulmasının ardından Akdeniz’deki arama ve kurtarma operasyonlarında Avrupa sınır kontrol kurumu Frontex’in rolünü açıklığa kavuşturmayı amaçlayan kendi inisiyatifiyle bir soruşturma başlattı. 14 Haziran’da Yunanistan 

Soruşturma özellikle arama ve kurtarma operasyonlarında Frontex’in ulusal kurumlarla işbirliğine ve aynı zamanda kurtarılan kişilerin temel haklarının korunma yollarına odaklanacak.

Frontex’in icra direktörü Hans Leijtens’e yazdığı bir mektupta O’Reilly, “Frontex’in bu tür operasyonlardaki rolüyle ilgili olarak daha fazla netlik için alan var” diyor ve ekliyor: “Soruşturmaların ulusal düzeyde yapıldığını anlasam da, Frontex’in arama ve kurtarma görevinde koordinasyon açısından önemli bir rolü olduğu açıktır.”

O’Reilly, “Bu olayda Frontex’in Yunan makamlarını geminin varlığı konusunda uyardığı ve yardım teklif ettiği bildirildi, ancak başka ne yapabileceği veya yapması gerektiği belli değil” dedi.

Leijtens, Avrupa Parlamentosu’ndaki yakın tarihli bir ifadesinde, Frontex’in insansız hava araçlarının konuşlandırılmasını iki kez tavsiye ettiğini, ancak Yunan makamlarından herhangi bir yanıt almadığını söylemişti.

Duyuruda, “Ombudsman, soruşturmasını, Yunan makamlarının Adriana botu ile nasıl başa çıktıklarını inceleme yetkisine sahip olan Yunan Ombudsmanı Andreas Pottakis ile koordine ediyor.”

AB daimi temsilcileri, Çarşamba günü, kuzeydeki üyelerin, kitlesel göçmen girişlerinin “aşırı” koşullarıyla karşı karşıya kaldıklarında, Yunanistan gibi “cephe hattındaki devletlere” göçmenleri geri göndermeyi bırakıp bırakmaması gerektiği konusunda anlaşamadı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir